3.Ông Trần Trọng Phương – Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

– Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978

– Quốc tịch: Việt Nam

a. Trình độ học vấn:

Cử nhân Luật

– Cử nhân Kinh tế

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

b. Chức vụ tại Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX – VIETTEL:

– Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát