Trên 01 tháng 0.75% – tháng 9% – năm EUR 24,189.89 24,262.68 24,490.22