Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Vietel (VVF) công bố “Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”:

 

Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) công bố “Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”
Về việc 

  1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty;
  2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông Công ty;
  3. Phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định trích thưởng cho Ban điều hành trong trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết file đính kèm: Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản