Công ty Tài Chính cổ phần Vinaconex – Viettel công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014 như sau:

Nội dung chi tiết:

  • Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2014;
  • Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2014.
Trân trọng thông báo!