• Công ty tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) dự kiến tiến hành ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 03/2011. Vì vậy, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, VVF xin trân trọng thông báo về việc VVF sẽ chốt sổ cổ đông vào ngày 05/03/2011
  • Các tài liệu, ngày giờ, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên VVF sẽ gửi đến các cổ đông theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông và đăng tải trên website của VVF – vvf.com.vn.
  • Trân trọng Thông báo !