Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty như sau:

– Thời gian: 8h30 ngày 31.01.2013 (Thứ năm)

– Địa điểm: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex (34 Láng hạ, Đống đa, Hà nội)

– Địa chỉ liên lạc: Ông Đặng Xuân Sơn (Điện thoại: 04.62818000 – 163, Fax: 04.6281811, Di động: 0912489589); Ông Nguyễn Tiến Hưng (Di động: 0903250086)

Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

 

  • Chi tiết thông báo mời họp;
  • Chương trình họp;
  • Tờ trình giấy phép hoạt động;
  • Báo cáo Hội Đồng Quản Trị;
  • Tờ trình bổ sung điều lệ;
  • Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật Tổ chức Tín Dụng 2010;
  • Tờ trình quy chế Ban Kiểm Soát;
  • Dự thảo quy chế Ban Kiểm Soát;
  • Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình Hội Đồng Quản trị 2013;
  • Bảng cân đối kế toán 2013 (đã được kiểm toán).