Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty như sau:

 

– Thời gian: 8h30 ngày 29.04.2014 (Thứ ba)

– Địa điểm: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex (34 Láng hạ, Đống đa, Hà nội)

– Địa chỉ liên lạc: Ông Đặng Xuân Sơn (Điện thoại: 04.62818000 – 163, Fax: 04.6281811, Di động: 0912489589);

Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

 

 • Báo cáo của BKS ( Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 );
 • Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 );
 • Báo cáo ĐH đồng cổ đông thường niên 2014 ( Kết quả kinh doanh năm 2013  và kế hoạch kinh doanh năm 2014 );
 • Tờ trình ĐH đồng CĐ thường niên năm 2014 về chủ trương tái cấu trúc Công ty;
 • Tờ trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
 • Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 về số lượng và nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 • Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 về mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông;
 • Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 về các nội dung ĐH đồng CĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
 • Báo cáo tài chính năm 2013;
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;