2

Đỗ Trọng Huân

0012403390

30/12/2008

Hà Nội

VVF: 358

40.000      cổ phần